Disclaimer

CLAIMWIJZER streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, wordt de informatie niet dagelijks bijgewerkt. 

Gebruik geschiedt dan ook op eigen verantwoording en voor eigen risico.
 
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites dienen alleen ter informatie van de gebruiker van deze site. CLAIMWIJZER heeft geen bemoeienis met de inhoud en geeft geen garantie, noch aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en inhoud van die sites.
 
Evenmin is zij op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van CLAIMWIJZER verwijst, of voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van CLAIMWIJZER. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 
CLAIMWIJZER aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.
 
Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door CLAIMWIJZER worden gewijzigd.